French Below

REGLEMENT

MAC BE FEEL LOVE MAKE-UP SESSIE

ZONDER AANKOOPVERPLICHTING. Er is geen aankoop of betaling van welke aard dan ook nodig om deel te nemen of te winnen. Een aankoop verbetert uw kansen om te winnen niet. Dit online spel wordt niet gesponsord, onderschreven of beheerd door Instagram, noch is Instagram op enigerlei wijze geassocieerd met dit online spel. Door deel te nemen, erkent u dat Instagram niet verantwoordelijk is voor deze promotie en ontheft u Instagram van welke aansprakelijkheid dan ook in verband met deze promotie. U begrijpt dat u informatie verstrekt aan de sponsor en niet aan Instagram. Volg @maccosmeticsbe op Instagram. Tag @maccosmeticsbe in jouw eigen story en vertel naar welk event of “back to life” moment jij het meest uitkijkt. Het meest originele, creatieve antwoord wordt gekozen door een jury.

De criteria die we hanteren om de winnaar te beoordelen:
• Het moet vernieuwend/verrassend zijn
• Het moet esthetisch/ visueel mooi
• Het moet authentiek zijn
Je wint dan 1 make-upsessie met de MAC National Makeup Artist in één van onze winkels. Je kan deelnemen deze op Instagram tussen 04/10/2021, 14:00 en 06/10/2021, 23:59.


1. ORGANISATOR

Dit reglement vermeldt de voorwaarden voor het online spel “BE FEEL LOVE make-up sessie” georganiseerd door de firma Estée Lauder Companies Benelux (hierna de ‘organisator’ genoemd) Estée Lauder Companies NV, Airport Plaza, Kyoto Building, Leonardo Da Vincilaan 19c, Box 2, 1831 Diegem, België. (BE 0403.769.032)

2. DUUR VAN DE WEDSTRIJD

De wedstrijd loopt tussen 04/10/2021, 14:00 en 06/10/2021, 23:59.

3. DEELNEMERS

Iedere inwoner van België, ouder dan 18 jaar mag aan de wedstrijd deelnemen, met uitzondering van medewerkers van MAC Cosmetics, evenals hun familieleden.
Deelnemers aan de wedstrijd verklaren zich onvoorwaardelijk akkoord met dit wedstrijdreglement.
De organisator kan op ieder moment iemand uitsluiten van deelname aan de wedstrijden die door de organisator worden georganiseerd. En dat voor een bepaalde periode en ingevolge een inbreuk op de wedstrijdvoorwaarden, misbruik, bedrog of frauduleuze deelname aan een wedstrijd.

4. AANTAL DEELNAMES

Deelname aan de wedstrijd is gratis en impliceert geen enkele aankoopverplichting. Iedere deelnemer kan slechts 1x winnen. Indien iemand onder verschillende schuilnamen deelneemt, worden al zijn of haar deelnames als ongeldig of onbestaand beschouwd. Je kan één keer deelnemen op @maccosmeticsbe.

5. WINNAARS

Er wordt in 1 winnaar gekozen op @maccosmeticsbe. De winnaar zal op de hoogte gebracht worden via een private message op Instagram op donderdag 7 oktober 2021. De datum van de make-up sessie zal in samenspraak met de winnaar en de MAC National Makeup Artist bepaald worden. Elke poging tot oplichting leidt tot uitsluiting van de verdachte deelnemer. Een dergelijke beslissing is onherroepelijk. De organisatoren behouden zich het recht voor vermoedelijke fraudeurs te vervolgen.
BELEID INZAKE TOEGANG TOT DE WINKEL:

Coronatoegangsbewijs
Om de sessie te starten heeft de winnaar een corona toegangsbewijs nodig. Dit toegangsbewijs kunt u via de CovidSafe-app, of op papier laten zien bij de ingang van de locatie(s) samen met je ID.

6. PRIJZEN

De wedstrijd loopt in België. Er wordt 1 winnaar gekozen in totaal. Deze winnaar wint 1 gratis make-up sessie van de MAC National Makeup Artist in M·A·C Pro Store, Rue Neuve 69 in 1000 Brussel. De planning van de make-up sessie wordt gepland met de winnaar en de beschikbaarheid van de make-up artist. Prijzen kunnen niet worden omgeruild tegen hun waarde in contanten, noch tegen andere voorwerpen, diensten of voordelen van welke aard ook.
Mocht blijken dat het gebruikte profiel/profielnaam niet klopt, dan verliest de deelnemer onherroepelijk zijn of haar recht op een prijs.

7. COMMUNICATIE

Alle informatie rond de wedstrijd staat in dit reglement beschreven. Dit reglement kan eenvoudig schriftelijk worden opgevraagd bij de organisator. Voeg bij uw aanvraag een voldoende gefrankeerde en vooraf geadresseerde omslag (met de correcte adresgegevens van de deelnemer). Naast dit schriftelijk reglement en de mailtjes die de winnaars ontvangen wordt over deze wedstrijd geen enkele correspondentie (per brief, e-mail, fax of telefoon) gevoerd.

8. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR.

Wie deelneemt aan deze wedstrijd erkent en aanvaardt de karakteristieken en beperkingen van internet, met name met betrekking tot de technische prestaties, het risico op storingen en – meer algemeen – de risico’s verbonden aan het inloggen op internet en het doorsturen van informatie. De betrokken gegevens zijn niet beschermd tegen hackers, noch tegen eventuele virussen op het netwerk.

De organisator en/of het adviserend communicatiebureau kunnen dan ook geenszins aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade van welke aard ook die deelnemers kunnen oplopen ingevolge:

• Problemen door transmissies via internet,
• Het niet-functioneren van internet en/of van de gebruikte software e.a.,
• Storingen
Deelnemers moeten alle maatregelen nemen die nodig zijn om hun persoonlijke gegevens en/of de software op hun apparatuur en hun sites tegen allerhande aanvallen te beschermen. Wie aan de @MACcosmeticsBE wedstrijd deelneemt, draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid.

In geval van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen behoudt de organisator zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen. In dat verband kan de organisator alle beslissingen nemen die zij nodig acht.

De organisator en het adviserend communicatiebureau wijzen hoe dan ook elke aansprakelijkheid af en kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor annulering, wijziging, onderbreking of uitstel van de wedstrijd in geval van overmacht en/of van omstandigheden buiten de wil van de organisator en/of het adviserend communicatiebureau om.
De organisator geeft geen enkele garantie omtrent de prijzen. De organisator en/of het adviserend communicatiebureau kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten, (on)rechtstreekse schade van welke aard ook voortvloeiend uit deelname aan deze wedstrijd of de prijsuitreiking.

9. PERSOONLIJKE GEGEVENS

De persoonlijke gegevens van de deelnemers (naam, voornaam, adres, e.a.) worden enkel ingezameld met het oog op de identificatie van de winnaars en worden na afloop van de wedstrijd enkel bewaard indien deelnemers daarvoor expliciet hun toestemming gaven via ‘opt-in’. (Artikel 2 bepaalt de looptijd van de wedstrijd, evenals de periode voor de bekendmaking van de winnaars en de uitreiking van de prijzen). Dergelijke gegevens worden enkel voor Direct Marketing gebruikt indien deelnemers daarvoor expliciet de toestemming gaven via ‘opt-in’. Deelnemers mogen hun gegevens kosteloos inkijken en wijzigen. Daartoe richten zij zich schriftelijk tot de organisator.

10. TOEPASBAAR RECHT EN JURIDISCHE BEVOEGDHEID

Dit wedstrijdreglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geschillen waarin geen minnelijke schikking kan worden getroffen, zijn uitsluitend de rechtbanken van België bevoegd.

Voor meer informatie raadpleeg ons algemeen Privacybeleid: https://www.maccosmetics.be/be/nl/terms-use

RÈGLEMENT

MAC BE FEEL LOVE SESSION DE MAQUILLAGE

SANS OBLIGATION D'ACHAT. Aucun achat ou paiement d'aucune sorte n'est requis pour participer ou gagner. Un achat n'augmente pas vos chances de gagner. Ce jeu en ligne n'est pas parrainé, approuvé ou administré par Instagram, et Instagram n'est en aucun cas associé à ce jeu en ligne. En participant, vous reconnaissez qu'Instagram n'est pas responsable de cette promotion et dégagez Instagram de toute responsabilité quelle qu'elle soit en rapport avec cette promotion. Vous comprenez que vous fournissez des informations au sponsor et non à Instagram. Suivez @maccosmeticsbe sur Instagram. Taguez @maccosmeticsbe dans votre propre story en racontant lors de quel événement ou pour quel moment vous êtes la/le plus impatient(e) de porter à nouveau votre meilleur look maquillage. La réponse la plus originale et la plus créative sera choisie par un jury.

Les critères que nous utilisons pour juger le gagnant :
• Il doit être innovant/surprenant
• Il doit être esthétiquement/visuellement beau.
• Il doit être authentique

Vous gagnerez ensuite une séance de maquillage avec le MAC National Makeup Artist dans l'un de nos magasins.
Vous pouvez participer sur Instagram entre le 04/10/2021, 14:00 et le 06/10/2021, 23:59.


1. ORGANISATEUR

Le présent règlement définit les conditions du jeu en ligne "BE FEEL LOVE make-up session" organisé par Estée Lauder Companies Benelux (ci-après dénommé "l'Organisateur") Estée Lauder Companies NV, Airport Plaza, Kyoto Building, Leonardo Da Vincilaan 19c, Box 2, 1831 Diegem, Belgique. (BE 0403.769.032)

2. DURÉE DU CONCOURS

Le concours aura lieu du 04/10/2021, 14:00 au 06/10/2021, 23:59.

3. PARTICIPANTS

Tout habitant de la Belgique, âgé de plus de 18 ans, peut participer au concours, à l'exception des employés de MAC Cosmetics ainsi que des membres de leur famille.
Les participants au concours déclarent qu'ils acceptent sans réserve le présent règlement du concours. L'organisateur peut à tout moment exclure une personne de la participation aux concours qu'il organise. Et ce pendant une certaine période et suite à une violation des conditions du concours, un abus, une fraude ou une participation frauduleuse à un concours.

4. NUMBER OF ENTRIES

La participation au concours est gratuite et n'implique aucune obligation d'achat. Chaque participant ne peut gagner qu'une seule fois. Si une personne participe sous différents pseudonymes, toutes ses participations seront considérées comme invalides ou inexistantes.
Vous pouvez participer une fois à @maccosmeticsbe.

5. GAGNANTS

Il y aura 1 gagnant choisi sur @maccosmeticsbe. Le gagnant sera informé par message privé sur Instagram le jeudi 7 octobre 2021. La date de la séance de maquillage sera déterminée en concertation avec le gagnant et le MAC National Makeup Artist. Toute tentative d'escroquerie entraînera l'exclusion du participant suspect. Une telle décision est irrévocable. Les organisateurs se réservent le droit de poursuivre les fraudeurs présumés.

POLITIQUE D'ACCÈS AU MAGASIN :

Billet d'accès CovidSafe
Pour commencer la session, le gagnant a besoin d’un pass CovidSafe. Vous pouvez présenter ce ticket via l'application CovidSafe, ou sur papier à l'entrée du ou des lieux avec votre pièce d'identité.

6. PRIX

Le concours se déroule en Belgique. Un gagnant sera choisi. Ce gagnant remportera 1 séance de maquillage gratuite par le MAC National Makeup Artist dans le M-A-C Pro Store, Rue Neuve 69 à 1000 Bruxelles. La planification de la séance de maquillage se fera en fonction du gagnant et de la disponibilité de la maquilleuse. Les prix ne peuvent être échangés contre leur valeur en espèces, ni contre d'autres articles, services ou avantages de quelque nature que ce soit. Si le profil/nom de profil utilisé s'avère incorrect, le participant perdra irrévocablement son droit au prix.

7. COMMUNICATION

Toutes les informations relatives au concours sont décrites dans le présent règlement. Ce règlement peut facilement être demandé par écrit à l'organisateur. Veuillez joindre à votre demande une enveloppe suffisamment affranchie et pré-adressée (avec les coordonnées exactes du participant). En dehors de ce règlement écrit et des e-mails que les gagnants recevront, il n'y aura aucune correspondance (par lettre, e-mail, fax ou téléphone) concernant ce concours.

8. RESPONSABILITÉ DE L'ORGANISATEUR

Les participants à ce concours reconnaissent et acceptent les caractéristiques et les limites de l'Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les risques de dysfonctionnement et, plus généralement, les risques liés à la connexion à l'Internet et à la transmission d'informations. Les données concernées ne sont pas protégées contre les pirates informatiques, ni contre les éventuels virus présents sur le réseau.
Par conséquent, l'organisateur et/ou le bureau de communication conseiller ne peuvent être tenus responsables des dommages directs ou indirects de toute nature que les participants pourraient subir de ce fait :

- Problèmes causés par les transmissions sur Internet,
- Le non-fonctionnement de l'internet et/ou des logiciels utilisés, etc,
- Dysfonctionnements
Les participants doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leurs données personnelles et/ou les logiciels de leurs équipements et de leurs sites contre toutes sortes d'attaques. Ceux qui participent au concours @MACcosmeticsBE en portent l'entière responsabilité.

En cas de force majeure ou d'événements imprévus, l'organisateur se réserve le droit de modifier le concours ou son déroulement. A cet égard, l'organisateur peut prendre toute décision qu'il juge nécessaire.

En tout état de cause, l'organisateur et l'agence de communication conseil déclinent toute responsabilité et ne peuvent être tenus pour responsables de l'annulation, de la modification, de l'interruption ou du report du concours en cas de force majeure et/ou de circonstances indépendantes de la volonté de l'organisateur et/ou de l'agence de communication conseil.
L'organisateur ne donne aucune garantie concernant les prix. L'organisateur et/ou l'agence de communication conseil ne peuvent être tenus pour responsables des accidents, des frais, des dommages directs ou indirects de toute nature résultant de la participation à ce concours ou de l'attribution des prix.

9. DONNÉES PERSONNELLES

Les données personnelles des participants (nom, prénom, adresse, etc.) ne sont collectées que dans le but d'identifier les gagnants et ne sont conservées après la fin du concours que si les participants ont donné leur consentement exprès en s'inscrivant. (L'article 2 stipule la durée du concours, ainsi que la période d'annonce des lauréats et de remise des prix). Ces données ne sont utilisées à des fins de marketing direct que si les participants ont donné leur consentement exprès en s'inscrivant. Les participants peuvent consulter et modifier leurs données gratuitement. Pour ce faire, ils doivent écrire à l'organisateur.

10. DROIT APPLICABLE ET COMPÉTENCE JURIDIQUE

Le présent règlement du concours est soumis au droit belge. En cas de litiges pour lesquels aucun règlement à l'amiable ne peut être obtenu, les tribunaux de Belgique sont seuls compétents.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique générale de confidentialité : https://www.maccosmetics.be/be/fr/terms-use